FANDOM


Deflator BDP-a je indeks koji se koristi za sve finalne proizvode koji konstituiraju BDP. Izračunava se kao odnos između nominalnog i realnog BDP-a (pomnožen sa 100). Sinonimi za pojam deflatora BDP-a su; implicitni deflator BDP-a i Paascheov indeks.


BDP Deflator možemo definisati kao koeficijent nomilnalnog i realnog BDP. Predstavit ćemo ga formulom


BDP DEFLATOR = nominalni BDP / realni BDP

BDP Deflator pokazuje šta se događa sa nivoima cijena odnosno sa cijenom u tekućoj godini i cijenom u baznoj godini.